Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych naszych obecnych oraz potencjalnych Klientów, odwiedzających stronę https://plichtaelectric.pl/ oraz nasze profile w mediach społecznościowych (dalej zwanych Użytkownikami). 

Szanujemy prywatność Użytkowników w związku z czym udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby rzetelnie poinformować w jakim zakresie i przez jakie podmioty ich dane osobowe są przetwarzane, a także aby każdy Użytkownik mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, czy skorzysta z naszych serwisów.

W ramach niniejszej Polityki Prywatności postanowiliśmy opisać ogólnie w jaki sposób i w jakim zakresie zbieramy dane osobowe, do jakich celów wykorzystujemy te dane, komu je udostępniamy lub powierzamy oraz jak je chronimy. W Polityce Prywatności Użytkownik znajdzie również informację o tym, jakie Użytkownikom przysługują prawa.

Polityka ma charakter ogólny i wybiórczo prezentuje niektóre  kwestie dotyczące ochrony danych. Uszczegółowieniem niniejszej polityki są klauzule informacyjne, które Klient będzie otrzymywał w momencie zbierania od niego danych osobowych przy okazji poszczególnych usług (np. umówienie jazdy testowej, zlecenie usługi serwisowej), a także np. subskrypcji (newsletter), czy podczas organizowania  konkursów, akcji promocyjnych, wydarzeń, itd.

Dane administratora danych

Administratorem danych,  odpowiedzialnym za ich przetwarzanie jest  Plichta Electric Auto Sp. z o.o., z siedzibą ul. Morska 290A, 81-006 Gdynia (dalej: my, Plichta Electric lub administrator)

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Pawłem Modrzejewskim lub Zastępcą Inspektora Ochrony Danych – Izabelą Walczak  na poniższy nr telefonu i adres mailowy:

tel.  791 543 400  

e-mail: inspektor@plichta.com.pl

Przepisy prawa o ochronie danych osobowych

Podstawą opracowania niniejszej Polityki Prywatności są przepisy: 

 • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000)
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO”
 • innych aktów prawnych odnoszących się do ochrony danych, w tym ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Prawa telekomunikacyjnego

Zasady przetwarzania danych osobowych

Doceniamy zaufanie, którym obdarzyli nas nasi Użytkownicy. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby dane osobowe były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Użytkownika.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi się kierujemy:

 • zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane,
 • cele zbierania danych osobowych Użytkowników są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami,
 • dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Użytkowników i niezwłocznie reagujemy na każde wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych,
 • realizujemy prawo Użytkowników do dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania,
 • realizujemy także prawa Użytkowników do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu,
 • ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych,
 • chronimy dane osobowe Użytkowników przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania,
 • jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Plichta Electric realizuje prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 15-22).

Na zasadach określonych w RODO każdy Użytkownik ma prawo do:

 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (szczegóły poniżej w Punkcie „Zgoda – wycofanie zgody”),
 • prawo dostępu do danych, co oznacza prawo do otrzymania od administratora potwierdzenia, czy dane osobowe są przetwarzane przez Plichta Electric, w jakim zakresie i w jaki sposób,
 • prawo do sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne.
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes (np. cele analityczne, dowodowe), wówczas w razie sprzeciwu Użytkownika, będziemy musieli zaprzestać przetwarzania jego danych, chyba że wykażemy istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad niedogodnością Użytkownika lub polegają na obronie naszych roszczeń (np. w postępowaniu sądowym). Prawo sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie, np. w związku z profilowaniem opartym o pliki cookies a także w przypadku przekazania danych do innego administratora danych w związku z prowadzonymi działaniami biznesowymi.
 • prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – polega, co do zasady, na żądaniu od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Użytkownika  danych osobowych. Żądanie takie zostanie w szczególności spełnione w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody lub naszego  prawnie uzasadnionego interesu, który nie jest nadrzędny w stosunku do praw i wolności Użytkownika.   
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu do danych Użytkownika, czy przeniesieniu danych do innego systemu.
 • prawo do przenoszenia danych, co oznacza prawo do otrzymania kopii danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany.
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego– czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie odbywa się niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących praw, Użytkownik może przesłać mailowo na adres: inspektor@plichta.com.pl lub pisemnie na adres Plichta Electric Auto Sp. z o.o., ul. Morska 290A, 81-006 Gdynia  z dopiskiem „Dane Osobowe”. W przypadku wniosku o cofnięcie zgody prosimy o zapoznanie się z poniższym Punktem „Zgoda – wycofanie zgody”

Każdy wniosek zostanie spełniony bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym zawsze będziemy informować. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że Użytkownik / Klient  otrzyma od nas informacje, z których zrezygnował cofając zgodę.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Plichta Electric podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. Zasada zapewnienia bezpieczeństwa przyświecała nam podczas projektowania infrastruktury IT, projektowania standardów i praktyki biznesowej. Nasze procedury bezpieczeństwa obejmują w szczególności: zabezpieczenie dostępu, system kopii zapasowych, monitowanie, przegląd i utrzymanie, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa.

W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia:

 1. poufności – będziemy chronić dane przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim
 2. integralności – będziemy chronić dane przed nieuprawnioną modyfikacją,
 3. dostępności – będziemy zapewniać dostęp wyłącznie upoważnionych osób do danych, jeżeli wystąpi taka potrzeba.

Dane osobowe Użytkowników/Klientów mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każdy pracownik oraz zleceniobiorca Plichta Electric, mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane Użytkowników?

Plichta Electric przetwarza dane osobowe Użytkowników  wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach. Nie będziemy przetwarzać  danych osobowych w sposób niezgodny z tymi celami.

O tym, jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, każdorazowo informujemy  Użytkownika w ramach osobnego komunikatu np. na stronie internetowej, na piśmie etc. w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.

Głównymi podstawami przetwarzania danych osobowych są w Plichta Electric : 

 • zgoda – na jeden lub kilka określonych celów (na przykład przy wysyłaniu informacji handlowych i marketingowych, wysyłce Newslettera, udzieleniu informacji o charakterze marketingowym). Zgoda może być wyrażona w wyniku aktywnego działania Użytkownika (np. pozostawienie danych i wysłanie formularza), poprzez konieczność zaznaczenia checkboxa (art. 6 ust 1 lit a RODO) lub pisemnie.
 • wykonanie umowy lub działania zmierzające do zawarcia umowy (np. w związku z wysłaniem do nas zapytania ofertowego, wypełnienia formularza kontaktowego, poproszenia o kontakt, wysłania wiadomości poprzez chat itp. art. 6 ust 1 lit b RODO;
 • prawnie uzasadnione interesy, z wyjątkiem przypadków, gdy interesy lub podstawowe prawa i wolności Użytkownika mają pierwszeństwo przed tymi interesami. Podstawa ta ma zastosowanie przy przetwarzaniu danych w celach dowodowych, marketingowych, dochodzenia roszczeń, monitoringu wizyjnego salonu, odpowiedzi na przesłane zapytanie, kontaktu w celu realizacji umowy, w której dana osoba jest wskazana do jej realizacji ( art. 6 ust 1 lit f RODO);
 • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (dot. to szczególnie obowiązków ciążących na nas jako dostawcy samochodów lub usług serwisowych np. wynikających z ustawy o rachunkowości) (art. 6 ust 1 lit c RODO);

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, które może mieć formę wypełnienia formularza kontaktowego lub w przypadku wysłania nam zapytania ofertowego, poproszenia o kontakt, wysłania wiadomości poprzez chat itp. dane Użytkownika trafią do odpowiednich osób odpowiedzialnych za realizację danego obszaru działania. Może to być np. osoba z call center, marketingu, serwisu lub  działu handlowego,  w zależności od tego jaką informację otrzymamy. 

Sposób zbierania danych

Dane osobowe naszych Klientów  pochodzą, co do zasady od samych Klientów, którzy zdecydowali się skorzystać   z naszch stron internetowych lub profili w mediach społecznościowych poprzez formularze kontaktowe, formularze zapisów na jazdy testowe, konfiguratory komunikatory, infolinię, chaty/, a także  w określonych sytuacjach od innych Autoryzowanych Dealerów lub Autoryzowanych Partnerów Serwisowych poszczególnych marek.  Niezależnie, w związku z korzystaniem przez Użytkownika ze strony internetowej, Plichta Electric gromadzi także dane zawarte w logach systemowych (więcej w Polityce cookies poniżej).

Jakie dane możemy przetwarzać?

Dane osobowe, które przetwarzamy mogą obejmować  dane identyfikacyjne np. imię, nazwisko, dane kontaktowe: np. numer telefonu, adres email, adres zamieszkania a także pozostałe dane np. numer VIN pojazdu, dane lokalizacyjne, dane dot. złożonych  zamówień, zleceń, reklamacji. Za każdym razem będziemy określać i przetwarzać tylko niezbędny zakres danych do realizacji danego celu.

W ramach prowadzenia stron internetowych Plichta Electric może zbierać różne dane osobowe, których podanie jest dobrowolne, lecz  niezbędne, żeby obsłużyć zamówienie lub zapytanie. Jeśli Użytkownik nie chce podać danych poprzez formularze internetowe, zawsze może skontaktować się osobiście z naszą obsługą w Salonie  Sprzedaży lub/i w  Salonie Serwisowym.

Zgoda – cofnięcie zgody

W relacji z Użytkownikiem, także w ramach usług oferowanych za pośrednictwem strony internetowej, Użytkownik może być poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym na marketing elektroniczny, jeśli to właśnie zgoda może stanowić właściwą podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych.  Nie wymagamy wyrażenia zgody w sytuacji, gdy nie jest to niezbędne w konkretnym przypadku (chociaż obowiązek uzyskania zgody może wynikać z innych przepisów prawa, np. zgoda na marketing telefoniczny lub elektroniczny na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub Prawa telekomunikacyjnego).

Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez bezpośredni kontakt w Salonie lub za pośrednictwem poczty  email na adres inspektor@plichta.com.pl.  Dane kontaktowe do salonu można znaleźć w zakładce Kontakt.

Wycofanie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami czy nieprzyjemnościami – jednak jej wycofanie może pociągać za sobą brak możliwości korzystania z takich usług jak otrzymywanie newslettera, otrzymywanie zaproszeń na wydarzenia, drzwi otwarte oraz przeglądy techniczne, dla których świadczenia przepisy prawa wymagają od nas uzyskania takiej zgody.

Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wniosek dotyczący wycofania zgody zostanie rozpatrzony niezwłocznie. Po zrealizowaniu wniosku zaprzestaniemy przetwarzać dane osobowe w celu marketingowym, w tym także w celu otrzymywania informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną oraz przez telefon. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że Użytkownik otrzyma od nas informacje, z których zrezygnował, cofając zgodę.
Jeżeli przetwarzamy dane na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, usługi, wykazania dowodów, dochodzenia roszczeń), to możemy je nadal w tych celach przetwarzać na innej podstawie prawnej.

Przechowywanie danych

Plichta Electric przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których Użytkownik został poinformowany.
Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas informacji, jaki jest prawdopodobny czas przechowywania jego danych osobowych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażenia zgody dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania lub do ustania celu, na jaki zgoda została wyrażona.

Przekazywanie danych innym podmiotom oraz  do krajów trzecich

Państwa dane mogą być przekazywane:

 • podmiotom współpracującym z nami w zakresie realizacji naszych usług, z którymi zawarte są stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych np. firmy z branży IT, w tym usług hostingowych, firmy kurierskie, agencje marketingowe, firmy realizujące eventy, świadczące usługi typu call center,      
 • podmiotom współpracującym z nami, takim jak: 
 • importerzy lub producenci sprzedawanych przez nas nowych modeli samochodów marek Seres (DFSK), Skywell, Maxus, którzy otrzymują Państwa dane w związku z koniecznością realizacji zawartej umowy (np. odnośnie zobowiązań gwarancyjnych producenta) lub na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody i stają się ich odrębnymi administratorami .
 • banki, ubezpieczyciele, leasingodawcy – w przypadku gdy są Państwo zainteresowani skorzystaniem z ich usług za naszym pośrednictwem,
 • podmiotom uprawnionym do otrzymywania danych wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów prawa np. urzędy i inne instytucje finansów publicznych, policja, prokuratura itp.     
 • w uzasadnionych okolicznościach podmiotom z Grupy Plichta, powiązanym z administratorem osobowo lub kapitałowo np. w związku z Państwa zainteresowaniem produktami oferowanymi przez te podmioty. Są to  odpowiednio:

dla  VOLVO                           – Plichta Car Sp. z o.o. z  siedzibą: ul. Morska 314, 81-006 Gdynia

dla  FORD                              – Plichta – Auto Sp. z o.o. z siedzibą ul. Nowotoruńska 8, 85-940 Bydgoszcz

dla Jaguar i Land Rover      – Plichta British Auto Sp. z o.o., z siedzibą ul. Toruńska 258/260 , 85-831 Bydgoszcz

dla marek z grupy  VGP –    Plichta Spółka z o. o. Sp. K.; 84-200 Wejherowo; ul. Gdańska 13c 

Wskazujemy, że w przypadku gdy odbiorcy danych samodzielnie i w imieniu własnym przetwarzają dane osobowe Użytkownika  np. oferują produkty i usługi za pośrednictwem własnych kanałów komunikacji, stają się wówczas odrębnymi administratorami danych i w tym zakresie ponoszą swoja odpowiedzialność za przetwarzanie takich danych osobowych, nie podlegając warunkom naszej Polityki. W takim przypadku każdorazowo Użytkownik  powinien otrzymać od tych podmiotów odrębną informację na temat zasad przetwarzania danych.

 

Co do zasady nie przekazujemy danych do krajów trzecich i organizacji międzynarodowych. Może się jednak zdarzyć, że dane osobowe podane nam w korespondencji mailowej lub za pomocą strony internetowej są przetwarzane poza obszarom EOG np. w Stanach Zjednoczonych, w związku z działalnością naszych usługodawców z branży IT. W takim przypadku zapewniamy odpowiednie zawarcie umowy z tymi podmiotami, gwarantujące, że przetwarzanie odbywa się, zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską.     

Polityka plików cookies

Niniejsza Polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest Plichta Electric.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Nie używamy cookies do gromadzenia danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko lub adres e-mail.

W związku z korzystaniem z naszego serwisu, Plichta Electric gromadzi  dane zawarte w logach systemowych. Wykorzystujemy je przede wszystkich w celach technicznych związanych z administracją naszego serwisu. Ponadto korzystamy z tych informacji na potrzeby związane ze zbieraniem statystycznych informacji demograficznych. Prowadzone statystyki pozwalają nam na przykład na analizę korzystania z funkcjonalności dostarczanych przez stronę www. W logach systemowych gromadzone są informacje o adresach IP (numer interfejsu sieciowego), jednakże dane te nie pozwalają nam na jednoznaczne zidentyfikowanie użytkownika (wskazanie konkretnej osoby fizycznej korzystającej z komputera czy innego urządzenia podłączonego do Internetu).

Plichta Electric wykorzystuje pliki cookies w celu rozpoznawania osobistych preferencji Użytkownika. Innymi słowy stosowane przez nas pliki cookies pozwalają na rozpoznanie komputera Użytkownika w czasie kolejnej wizyty w portalu i mają jedynie ułatwiać korzystanie z portalu .

Pliki cookies wykorzystywane są zatem w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego Plichta Electric  i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z nami reklamodawców oraz partnerów.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Microsoft Edge

Każdy Użytkownik ma możliwość w każdej chwili usunąć swoje dane z naszej bazy w Analytics Korzystając z wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Każdy Użytkownik ma możliwość w każdej chwili zmienić ustawienia na Swoim koncie Google, by ograniczyć emisję reklam, które są mu wyświetlane https://myaccount.google.com/privacy#ads w sekcji Ustawienia reklam.

Google Analytics

W ramach naszych stron internetowych używana jest usługa Google Analytics, czyli usługa analizy sieci web oferowana prze Google, Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie zapisywane na komputerze użytkownika w celu usprawnienia analizy sposobu wykorzystania strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie, dotyczące sposobu wykorzystania strony internetowej, zasadniczo będą przekazywane do serwerów Google w Stanach Zjednoczonych i na nich zapisywane. Jeżeli na stronie internetowej uaktywniono anonimizację adresów IP, to adres IP jest skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, będących stronami Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP będzie przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Google użyje tej informacji w naszym imieniu jako operatora strony internetowej w celu oceny jej wykorzystania, opracowania raportu dotyczącego aktywności na naszej witrynie oraz świadczenia dodatkowych usług związanych ze stroną internetową i z wykorzystaniem Internetu w odniesieniu do operatora strony internetowej.

Adres IP przekazany przez przeglądarkę internetową użytkownika w kontekście Google Analytics nie będzie zestawiany z innymi danymi posiadanymi przez Google.

Można zapobiec przechowywaniu plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej, jednak po wykonaniu tej czynności nie będzie możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto można zapobiec przekazaniu danych utworzonych przez plik cookie, związanych ze sposobem korzystania ze strony internetowej (w tym adresu IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google przez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki udostępnionej przez Google:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

 

Funkcje demograficzne usługi Google Analytics

Ta witryna internetowa wykorzystuje „funkcje demograficzne” usługi Google Analytics do tworzenia raportów zawierających informacje o wieku, płci i zainteresowaniach osób odwiedzających. Te dane pochodzą z wyświetlanych przez firmę Google reklam dostosowanych do zainteresowań oraz danych o osobach odwiedzających od innych dostawców, w tym kont Google, poczty Gmail, serwisu YouTube i sieci reklamowej Google. Tych danych nie można powiązać z określoną osobą. Można wyłączyć tę funkcję w dowolnej chwili, korzystając z ustawień reklam na koncie Google. Można też wycofać zgodę na zbieranie informacji o użytkowniku przez Google Analytics zgodnie z opisem w bieżącym rozdziale.

Wykorzystujemy Google Analytics do analizowania sposobu wykorzystania naszej strony internetowej oraz jej bieżącego ulepszania. Możemy użyć uzyskanych statystyk do ulepszenia oferty oraz zwiększenia jej atrakcyjności dla użytkownika.

Podstawę prawną korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Informacje dotyczące dostawcy zewnętrznego: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, faks: +353 (1) 436 1001 można znaleźć pod następującymi adresami:

 • warunki korzystania: https://www.google.com/analytics/terms/
 • przegląd informacji o ochronie danych: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl
 • oraz oświadczenie o ochronie danych osobowych: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Google AdWords Conversion Tracking

W ramach tej strony internetowej wykorzystujemy usługę Google AdWords Conversion Tracking. Plik cookie usługi Conversion Tracking jest aktywowany w przeglądarce internetowej użytkownika przez Google AdWords po kliknięciu jednej z reklam udostępnionych przez Google. Te pliki cookie tracą ważność po upływie 30 dni. Nie są one wykorzystywane do gromadzenia identyfikacyjnych danych osobowych. Gdy użytkownik odwiedzi określoną stronę w ramach niniejszej witryny, a plik cookie jeszcze nie stracił ważności, Google i Plichta Electric  będą wiedzieć, że użytkownik kliknął reklamę i został skierowany na tę stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. W rezultacie pliki cookie nie mogą być śledzone przez stronę internetową klienta AdWords. Statystyki konwersji są generowane na podstawie danych zgromadzonych przez konwersyjne pliki cookie dla klientów AdWords, którzy wybrali śledzenie konwersji. Klienci AdWords są powiadamiani o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę śledzenia konwersji. Nie otrzymują oni jednak żadnych informacji, które mogą wykorzystać do zidentyfikowania użytkowników. Jeśli użytkownik nie chce uczestniczyć w programie śledzenia, może on w łatwy sposób odmówić korzystania z programu, dezaktywując plik cookie śledzenia konwersji Google w osobistych ustawieniach przeglądarki internetowej. Dezaktywowanie plików cookie śledzenia konwersji jest również możliwe w dowolnym momencie przez takie ustawienie przeglądarki, aby blokowała pliki cookie z adresu „googleadservices.com”.

Google Tag Manager

W ramach strony internetowej używany jest Google Tag Manager jako część Google Analytics. Znaczniki (tagi) to niewielkie elementy kodu na naszej stronie internetowej wykorzystywane m.in. do mierzenia ruchu i zachowania odwiedzających, rejestrowania oddziaływania reklam internetowych i mediów społecznościowych, korzystania z remarketingu i targetingu oraz testowania i optymalizowania strony. Google Tag Manager to rozwiązanie pozwalające Plichta Electric na zarządzanie znacznikami strony internetowej za pomocą interfejsu. Samo narzędzie Tag Manager (które wdraża znaczniki) jest domeną niewykorzystującą plików cookie. Aktywuje ono inne znaczniki, które z kolei mogą gromadzić dane. Google Tag Manager nie uzyskuje dostępu do tych danych. Jeżeli dezaktywacji dokonano na poziomie domeny lub pliku cookie, zostanie ona utrzymana dla wszystkich znaczników śledzenia wprowadzonych za pomocą Google Tag Manager. Więcej informacji na temat Google Tag Manager można znaleźć w Internecie pod adresem: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/

Remarketing w Google Analytics

Nasza witryna internetowa wykorzystuje funkcje remarketingu w Google Analytics wraz z działającymi na urządzeniach funkcjami usług Google AdWords i Google DoubleClick. Dostawcą jest firma Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Ta funkcja umożliwia powiązanie grup docelowych reklam utworzonych za pomocą remarketingu w Google Analytics z działającymi na urządzeniach funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick. W ten sposób dostosowane do zainteresowań i spersonalizowane wiadomości reklamowe, dopasowane do użytkownika w zależności od wcześniejszego korzystania i zachowań podczas przeglądania witryn internetowych na urządzeniu (np. telefonie komórkowym), można także wyświetlić na innych urządzeniach (np. tablecie lub komputerze).
Po wyrażeniu zgody firma Google połączy w tym celu historię przeglądania w sieci oraz aplikacji z kontem Google. Umożliwi to dostarczanie tych samych spersonalizowanych reklam na każde urządzenie, na które użytkownik loguje się za pomocą swojego konta Google.

Aby umożliwić obsługę tej funkcji, usługa Google Analytics zbiera uwierzytelnione przez firmę Google identyfikatory użytkowników, które są tymczasowo łączone z naszymi danymi w usłudze Google Analytics w celu definiowania i tworzenia reklam kierowanych do określonych użytkowników na różnych urządzeniach.
Można zrezygnować z remarketingu / kierowania reklam na różne urządzenia przez wyłączenie reklam spersonalizowanych na koncie Google, klikając poniższe łącze: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Dodatkowe informacje i przepisy o ochronie danych można znaleźć w deklaracji ochrony danych firmy Google pod adresem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl-PL

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Profilowanie

W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkowników możemy dokonywać profilowania:

 1. w celu dobierania ofert produktów i usług pod kątem potrzeb danego Użytkownika, polegającego na zestawianiu danych dostarczonych przez klienta, danych w zakresie udzielanych zgód, nabywanych usług, kupowanych produktów itp. i przypisanego na tej podstawie profilu, którego konsekwencją jest dobranie i przedstawienie Klientowi reklam lub ofert odpowiadających jego profilowi;
 2. w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes lub na podstawie zgody Użytkownika w zakresie przetwarzanych plików cookies, w celu dostosowywania treści oraz komunikatów marketingowych wyświetlanych na stronach Plichta Electric oraz na innych odwiedzanych przez Użytkownika  stronach do danych preferencji i zainteresowań, na podstawie takich danych jak: odwiedziny na stronach oraz kliknięcia w ramach poszczególnych funkcjonalności stron www, daty logowania i rejestracji, dane w zakresie korzystania z poszczególnych usług na stronach www.

Profile w mediach społecznościowych

W ramach naszych działań marketingowych prowadzimy Profile w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, czy Instagram. Informujemy, że za prowadzenie fanpage’y Plichta Electric, odpowiedzialność ponosi administrator danych, którym jest:  Plichta Electric Auto Sp. z o.o., z siedzibą ul. Morska 290A, 81-006 Gdynia.     

 

W ramach tej działalności administrator gromadzi i przetwarza część danych udostępnianych mu przez użytkowników Facebooka czy Instagrama.  Zapewniamy, że działanie naszych fanpage’y jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebooka/Instagrama.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych : inspektor@plichta.com.pl

Poprzez funkcjonowanie naszych fanpage’y zbieramy i przetwarzany następujące dane osobowe:

 • identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub nick)
 • zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać wizerunek Użytkownika);
 • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik, które otrzymujemy w wyniku podejmowanych przez Użytkownika aktywności na naszych profilach. Przekazywanie nam tych zdjęć jest całkowicie dobrowolne.
 • treść komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (w rozmowach tych często Użytkownicy podają nam swój adres e-mail, numer telefonu , otrzymujemy także opis, który Użytkownik zawiera w związku z okolicznościami naszej korespondencji).

 

Platformy społecznościowe Facebook oraz Instagram dostarczana są przez Meta Platforms, Inc, adres siedziby  1 Hacker WayMenlo Park, California 94025, która w Europie działa poprzez Meta Platforms Ireland Limited. 

Zasady dotyczące przetwarzania danych przez ten portale można znaleźć pod linkiem

Zasady ochrony prywatności w firmie Meta – gromadzenie i wykorzystywanie danych dotyczących użytkowników w Meta | Centrum ochrony prywatności | Zarządzaj swoją prywatnością na Facebooku, Instagramie i w Messengerze | Prywatność na Facebooku

Zwracamy uwagę, że Plichta Electrick nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych użytkowników fanpage’a przez Administratora serwisu Facebook/Instagram, w tym w szczególności za dane osobowe zamieszczone na profilach Użytkowników. Plichta Electric nie ma dostępu do tych informacji, niemniej jednak, prowadząc Fanpage FB/In, jest wraz z Meta Platforms współadministratorem danych i ponosi odpowiedzialność za te dane osobowe, które zostały zamieszczone na Fanpage’ach Pichta Electic lub przesłane do nas w związku z jego prowadzeniem.

Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z Użytkownikami są przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność. Aktywność Użytkowników związana z korzystaniem z naszych fanpage’y nie będzie archiwizowana poza serwisem Facebook/Instagram, chyba, że będzie to konieczne w celach dowodowych. Przetwarzanie danych osobowych  na naszych fanpage’ach odbywa się w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • 6 ust. 1 lit. a RODO czyli w oparciu o zgodę, którą Użytkownika wyraża kierując do nas zapytanie na profilu,
 • 6 ust. 1 lit. b RODO czyli w związku z zainteresowaniem naszymi produktami i usługami – chęcią zawarcia z nami umowy, 
 • 6 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o nasz uzasadniony interes, którym może być na przykład przesłanie Użytkownikowi komunikatu o produkcie, promocji, którym Użytkownik jest / możecie być zainteresowany lub w celu dochodzenia roszczeń.

Informacje na temat Użytkowników, które posiadamy w wiadomościach będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub do momentu zakończenia współpracy, jeśli do takiej dojdzie. W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Użytkownika komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora lub administratora. Dane osobowe gromadzone przez Facebook/Instagram tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminami tych platform.  

Każdy Użytkownik posiada następujące prawa w zakresie danych osobowych:

 • dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do uzyskania ich kopii(jeśli będzie istniała taka możliwość),
 • prawo do ich sprostowania,
 • prawo do usunięcia,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia (jeśli będzie istniała taka możliwość).
 • prawo do wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia naruszenia przez nas przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek żądań dotyczących wizerunku prosimy o wskazanie konkretnego zdjęcia.

Nawiązanie jakichkolwiek relacji pomiędzy administratorem a Użytkownikiem Facebooka/Instagrama  jest w pełni dobrowolne, Użytkownik zawsze może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych

Zmiany w Polityce

Plichta Electic zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności, czy też rozszerzenia naszej oferty. W związku z tym o wszelkich zmianach Plichta Electric będzie informowała stosownym komunikatem na stronie.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa do Serwisu plichtaelectric.pl, w tym do wszelkich jego elementów graficznych, zdjęć oraz układu stron Serwisu oraz jakichkolwiek innych jego elementów są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych.

Cenniki

Cenniki i inne informacje zawarte na stronach internetowych, administrowanych przez Plichta Electric  nie stanowią oferty handlowej. Ze względu na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen i wyposażenia modeli prezentowanych na stronach i w cennikach. Niektóre elementy wyposażenia dodatkowego dostępne są tylko w połączeniu z innymi elementami lub konkretnymi wersjami wyposażeniowymi lub silnikowymi. Ceny niektórych elementów mogą różnić się od podanych w niniejszym cenniku w zależności od wersji wyposażeniowej lub silnikowej. Materiały informacyjne zamieszczone na stronie internetowej mogą być dostępne za dopłatą lub nie być dostępne na polskim rynku.

 

Aktualizacja dnia 15_12_2022r